OBOWIĄZEK UDZIELENIA INFORMACJI – WWW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest IMPERIAL sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 8e;

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Oliwia Borkowska, tel.: 796 155 660, e-mail: iodo@imperial.pl;

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach kontaktowych, prowadzenia działań marketingowych oraz sprzedaży produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b”, „c” w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wywiązania się z obowiązku prawnego administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jakim jest dochodzenie roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w stosownych przypadkach i na podstawie właściwych przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

W związku z prowadzoną działalnością marketingową, sprzedażą produktów i usług oraz w celach kontaktowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy powiesz nam o zaprzestaniu. Jednakże w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych , czyli dochodzenie roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym czas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3;

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez administratora danych osobowych w ramach tego profilowania.